Oferta  | Regulamin Vpro.pl 
 

REGULAMIN serwisu internetowego Vpro.pl

§1 Postanowienia ogólne
§2 Aktywacja usługi
§3 Przedłużenie aktywacji usługi
§4 Rezygnacja z usługi
§5 Prawa Abonanta
§6 Zobowiązania Abonenta
§7 Prawa Operatora
§8 Zobowiązania Operatora
§9 Rozliczenia finansowe
§10 Wyłączenie odpowiedzialności
§11 Postanowienia końcowe


§1
Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego vpro.pl jest załącznikiem do Umowy Abonenckiej (stanowiącym jej integralną część), określającym warunki korzystania z usług internetowych oraz prawa i obowiązki Abonenta i Operatora.
Firma CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zwana w dalszej części regulaminu Operatorem jest właścicielem serwisu internetowego vpro.pl i ma wyłączne prawo do jego obsługi.
Z usług Operatora może korzystać każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej po zawarciu Umowy Abonenckiej.
Umowa Abonencka zawierana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na stronie Operatora http://www.vpro.pl lub w biurze Operatora. Umowę zawiera się na czas nieokreślony chyba, że strony uzgodnią inaczej.
Abonent podpisując Umowę Abonencką oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.
Aktualny Cennik Usług Operatora jest dostępny na jego stronie WWW oraz w siedzibie Operatora.

§2
Aktywacja usługi

Z chwilą otrzymania zamówienia, Operator na podstawie danych z zamówienia sporządza Umowę Abonencką oraz wystawia Klientowi fakturę VAT Pro-forma, a następnie wysyła je do Abonenta. Abonent zobowiązany jest dokonać zapłaty za usługę na podstawie faktury Pro-forma i odesłać podpisany jeden egzemplarz Umowy Abonenckiej do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
Usługi aktywowane są przez Operatora (administratora serwisu vpro.pl) w ciągu 24 godzin po otrzymaniu danych z poprawnie wypełnionego formularza zamówienia .
Usługi aktywowane są na 7 dniowy okres próbny w niepełnym zakresie. Zakres niepełnej usługi w czasie okresu próbnego zależy wyłącznie od Operatora. Przedłużenie ważności usługi nastąpi po dokonaniu wpłaty opłaty na konto Operatora, który po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty przedłuża ważność usługi na okres 1 roku i wystawia fakturę VAT. Operator niezwłocznie wysyła oryginał i kopię Faktury VAT do Abonenta, który jest zobowiazany podpisać i odesłać kopię faktury w ciągu 7 dni. W wypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje usługę na następne 7 dni. Jeśli i w tym czasie Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty, usługa zostanie usunięta, a Umowa Abonencka z Abonentem rozwiązana. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie usługi i przedłużenie jej ważności. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
Złożenie zamówienia, podpisanie Umowy abonenckiej i wniesienie opłat abonamentowych można dokonać również w siedzibie Operatora. Wówczas usługa aktywowana jest od razu w pełnym zakresie.

§3
Przedłużenie aktywacji usługi
Co najmniej 7 dni przed upływem okresu abonamentowego danej usługi Operator informuje Abonenta o tym fakcie pocztą elektroniczną. Jeżeli do ostatniego dnia trwania opłaconego okresu abonamentowego nie wpłynie dowód wpłaty za kolejny okres abonamentowy zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług znajdującym się na stronie Operatora http://www.vpro.pl, usługa jest blokowana na 7 dni. W wypadku, gdy Operator otrzyma potwierdzenie wpłaty następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ważności o kolejny okres abonamentowy. W przeciwnym wypadku, po 14 dniach od momentu wygaśnięcia abonamentu następuje usunięcie usługi oraz związanych z nią danych i wygaśniecie Umowy Abonenckiej na świadczenie danej usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
Z chwilą wygaśnięcia abonamentu danej usługi, tracą ważność wszystkie usługi z nią związane (np. aliasy do kont e-mail, konta e-mail w serwisie wirtualnym etc.), niezależnie od długości opłaconego za nie abonamentu.

§4
Rezygnacja z usługi
Abonent może zakończyć współpracę z Operatorem co jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy Abonanckiej w dowolnym momencie, wysyłając o tym informację pocztą elektroniczną z konta Abonenta lub listem poleconym z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej. W przypadku rezygnacji usługa zostanie wyłączona po opłaconym okresie abonamentowym.

§5
Prawa Abonenta
Abonent może zakończyć współpracę z Operatorem w dowolnym momencie na zasadach określonych w §4.
Abonent może wykupioną usługę wykorzystywać do celów zarobkowych w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
Każdy Abonent ma prawo do uczestniczenia we wszelkich promocjach ogłaszanych w witrynie vpro.pl na zasadach w niej określonych.
Abonent ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Operatora warunków niniejszego Regulaminu. Przysługuje mu również w tym przypadku prawo do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres abonamentowy.

§6
Zobowiązania Abonenta
Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do uiszczania opłat za usługi, w wysokości określonej w Cenniku Usług.
Abonent jest zobowiązany do regulowania należności w terminach określonych w niniejszym Regulaminie.
Abonent jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas zamawiania usług oraz do niezwłocznego przesłania do Operatora wszelkich zmian dotyczących fakturowania, a w szczególności nazwy firmy, adresu firmy, adresu do korespondencji, NIP, zaprzestania działalności itp.
Zakazane jest Abonentowi umieszczanie materiałów zabronionych prawem obowiązującym w Polsce oraz ściganych na drodze postępowania karnego i niezgodnych z Netykietą (np. pornograficznych). Abonent korzystający z usług Operatora ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie usługi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno przez niego samego jak i osoby trzecie. Operator w przypadku naruszenia powyższego zapisu może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Abonent korzystający z usług Operatora ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie próby wykorzystania ich do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami prawnymi jak i etycznymi. Operator ma prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za szkody oraz straty jakie poniesie z tytułu działań Abonenta jak i osoby trzeciej korzystającej z usług. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały umieszczone przez osoby, którym udostępnił zakupioną usługę.

§7
Prawa Operatora
Operator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia ciągłości dostępu do zablokowanej usługi oraz danych z nią związanych.
Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Abonenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania usług Operatora. W szczególności dotycz to łamania tzw. Netykiety (reguł korzystania z sieci Intrernet), wysyłania spamu, działania na szkodę Operatora lub wykorzystywania usług do celów niezgodnych z polskim prawem. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadek całości wniesionej opłaty abonamentowej. Serwisy o zawartości sprzecznej z obowiązującym prawem nie będą utrzymywane przez Operatora. Zabronione jest także umieszczanie serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora. Operator rezerwuje sobie prawo do interwencji w takich sytuacjach, a w przypadkach szczególnych, do usunięcia danych bez uprzedniego powiadamiania o tym Abonenta.
Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania usługi oraz usunięcia danych w przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Abonenta.
W przypadku wpisania przez Abonenta nieprawidłowych danych w procesie rejestracji Operator ma prawo skasować taką usługę, co wiąże się z przepadnięciem wniesionych opłat abonamentowych. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług na rzecz Abonenta w przypadku nie otrzymania od niego kopii faktury VAT oraz podpisanego egzemplarza Umowy Abonenckiej w ciągu trzech tygodni od daty złożenia zamówienia.
Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania wykonywania usług na rzecz Abonenta w przypadku kolejnego okresu abonentowego gdy Abonent zalega z opłatami dłużej niż 14 dni od ostatniego dnia aktualnego okresu abonentowego.
Operator może opublikować adres strony WWW Abonenta na Liście Referencyjnej swoich klientów chyba, że jest to sprzeczne z wolą Abonenta wyrażoną na piśmie.
Operator zastrzega sobie prawo do robienia niezbędnych przerw w celu doknania konserwacji i przeglądu serwerów. Przerwy takie ograniczone będą do niezbędnego minimum a konserwacje przeprowadzane głównie w godzinach nocnych.

§8
Zobowiązania Operatora
Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszejszym Regulaminie oraz według cen przyjętych w Cenniku Usług, chyba ze Umowa Abonencka stanowi inaczej.
Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszejszego Regulaminu i/lub rozwiązania Umowy Abonenckiej.
Po podpisaniu Umowy Abonenckiej Operator utworzy na serwerze konto Abonenta wraz z przydzieloną mu przestrzenią dyskową. Konto będzie zabezpieczone hasłem, które zostanie podane tylko do wiadomości Abonenta. Abonent winien zmienić hasło w trakcie pierwszego połączenia z serwerem. Hasło to może być wielokrotnie zmieniane zgodnie z Procedurą Zmiany Hasła opisaną na stronie WWW Operatora.
Zwraca się uwagę, że hasło nie zabezpiecza w 100% tajności informacji przechowywanych na koncie.Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do konta przez osoby nieupoważnione, np. poprzez tzw. "złamanie hasła" lub udostępnienie go przez Abonenta osobom trzecim.
Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty e-mail i do poczynienia wszelkich niezbędnych czynności w celu jak najlepszego zabezpieczenia serwera przed dostępem osób niepowołanych.
Operator dopełni wszelkich starań, aby świadczona usługa dostępu do sieci Internet była najwyższej jakości.

§9
Rozliczenia finansowe
Abonent dokonuje opłat za usługi świadczone przez Operatora zgodnie z Cennikiem Usług Operatora (serwisu vpro.pl ) i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Stosownie do postanowień zawartych w przepisach dot. Podatku od towarów i usług (VAT) Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez umieszczania podpisu z jego strony.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. nr 109/99 poz. 1245 § 38 ust. 2). faktury VAT za świadczone usługi wystawiane są dla wszystkich Abonentów (w tym osób fizycznych).
Abonent zobowiązany jest do prawidłowego dokonania zapłaty przez co należy rozumieć dokonanie opłaty na konto bankowe wskazane poniżej oraz umieszczenie na blankiecie wpłaty numeru Umowy Abonenckiej której płatność dotyczy. Nieprawidłowo wypełniony blankiet może skutkować konsekwencjami podanymi w §7 dotyczącym przekroczenia terminu płatności.
Opłatę można też wnieść w siedzibie Operatora.
W celu wniesienia opłat abonamentowych za kolejne okresy rozliczeniowe, na żądanie abonenta, Operator wystawia Abonentowi fakturę VAT Pro-forma, a następnie wysyła je do Abonenta. Abonent zobowiązany jest dokonać zapłaty za usługę na podstawie faktury Pro-forma w terminie określonym na fakturze. Z chwilą zaksięgowania wpłaty za usługę na koncie Operator niezwłocznie wystawia i wysyła Fakturę VAT do Abonenta.
Rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
Wszelkie obniżki lub podwyżki cen za usługi internetowe świadczone w ramach serwisu vpro.pl nie dotyczą Abonentów którzy dokonali opłaty abonamentowej za wybrany okres do końca trwania tego okresu.
Zwiększanie lub zmniejszanie pakietu usług nie wymaga sporządzania oddzielnej Umowy Abonenckiej a jedynie wypełnienia formularza zamówienia na stronie internetowej Operatora http://www.vpro.pl.
Zmiana opłat abonamentowych nie stanowi zmiany warunków Umowy Abonenckiej.
Abonent wszystkie opłaty przekazuje na konto Operatora lub wpłaca osobiście w siedzibie Operatora. Konto bankowe na które należy uiszczać wpłaty: Bank BPH PBK S.A. I/O/Kraków filia nr I Nr r-ku: 30 1060 0076 0000 3200 0079 8766

§10
Wyłączenia odpowiedzialności
Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z blokady oraz usunięcia danych związanych z nie dotrzymaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Abonanta. W przypadku złamania Regulaminu Abonent nie może dochodzić od Operatora odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód i poniesionych strat.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen, itp.)
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
-braku ciągłości świadczenia usług nie zawinione przez Operatora,
-nieprawidłowego użytkowania usług,
-podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta Abonenta,
-działania czynników, firm i osób trzecich (np. awarie łącza, sprzętu lub oprogramowania),
-kataklizmów (np. powódź, huragan, działania wojenne itp.),
Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usług dodatkowych zależnych od firm trzecich, jak np. powiadamianie o nowej poczcie przez SMS, a także zastrzega sobie możliwość zmian zasad funkcjonowania usług tego typu bez informowania o tym Abonentów.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym finansowe), będące następstwem korzystania bądź niemożności korzystania z jego usług.

§11
Postanowienia końcowe
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Abonent oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Abonenta.
Abonent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Opłata abonamentowa obejmuje tylko i wyłącznie korzystanie z zamówionej usługi. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont (modemy, komputer), a także zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu WWW Abonenta lub konfiguracji oprogramowania u Abonenta. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające w trakcie realizacji Umowy Abonenckiej, strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą negocjacji spór rozstrzygany będzie przez sąd. Prawem właściwym dla Umowy Abonenckiej jest prawo polskie.
Zmiany Regulaminu lub Cennika Usług wprowadzone w trakcie trwania Umowy będą wiążące dla Abonenta, jeżeli ich treść ukaże się na stronach WWW Operatora. Do kwestii nie uregulowanych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz Cenniku Usług mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących powstać w związku z wykonywaniem Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 
OFERTA
KONTO e-mail:
Konto APOLLO
Serwery WWW:
Serwer HERKULES
Serwer POSEJDON
Serwer ZEUS
Domeny
Aktualne promocje
Regulamin Vpro.pl
Cennik
WYSZUKIWARKA
Słowa do wyszukania:
  i lub
REKLAMA
strona główna  I   oferta  I   pomoc  I   o nas   I   poczta   I  

© 2002-2006 Vpro.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.